Sèries documentals

01.1

Sèrie

Llibres d’Administració de l’Obra

1325-1804

Llibres d’administració de la fàbrica de la Seu, que ordinàriament gestionaven els sots-obrers de la Catedral. L’esquema habitual es presenta sota dos apartats ben diferenciats: rebudes o entrades i dates o sortides, normalment al mateix volum. En l’apartat de rebudes s’hi agrupen les entrades de caixa per deixes o testaments, censos i censals, absolucions i matrimonis, esposalles, donatius provinents de la confraria de santa Eulàlia, captes en els bacins de l’Obra, annates o tributs de beneficis, canongies i rectories, restitucions i coses ofertes, vendes de pedra al tall de Montjuïc i altres vendes i aportacions extraordinàries. Entre les partides agrupades sota el concepte de les dates hi surten les que foren donades als mestres d’obra, als picapedrers, per la compra de calç, al fuster, ferrer, courer, vidrier, candeler, per drets de campanes, entre altres. A partir del segle XVI, quan s’havia acabat ja l’obra de construcció de la Seu, també s’hi afegeixen les percepcions pels càrrecs de degà, obrers majors, notaris, aniversaris, pensions de censals, lectors, porters, bidell, sagristans, monjos, escolans, fossers, confraria de santa Eulàlia, mestres de cant, mestres de música, organistes, arxivers, llibreters o sortides extraordinàries.

274 llibres

Accés lliure

01.3

Sèrie

Llibres d’Albarans de l’Obra

1451-1824

Els albarans de l’Obra contenen exclusivament les dates o pagaments que els obrers menors o sots-obrers de la Seu presentaven biennalment al canonge administrador. Reflectien els pagaments fets per ells als qui acreditaven algun deute o dret: pabordes i produradors, censataris i censalers, mestre de cases, fuster, vidrier, ferrer, llibreters candelers, arxivers o compra de calç i argila entre altres. Gairebé tots els volums compten amb un índex de matèries a l’inici d’aquest.

164 llibres

Accés lliure

1.6

Grup de sèries

Esposalles

1451-1905

Els llibres d’Esposalles registraven el pagament del tribut que la Seu de Barcelona percebia d’aquells que volien contreure matrimoni canònic a la diòcesi de Barcelona. Aquest tribut estava destinat a cobrir les despeses generades per les obres de la Seu.

291 llibres

Accés lliure

1.6.1
Sèrie

Llibres d’Esposalles

1451-1905

Aquesta sèrie és la corresponent a la ciutat de Barcelona i del seu Oficialat, que és el territori que avui correspon a les comarques del Barcelonès, una gran part del Vallès Occidental, del Baix Llobregat i, des del segle XVI, del Maresme.

244 llibres

Accés lliure

1.6.2
Sèrie

Llibres d’Esposalles dels Deganats foranis

1451-1905

Aquesta sèrie és la corresponent a les parròquies dels Deganats del Vallès, territori corresponent avui dia al Vallès Oriental i una part del Vallès Occidental, dels Deganats del Penedès, territori corresponent a l’Alt Penedès i el Baix Penedès i el Garraf des de 1563 fins al 1802, i el Deganat de Piera.

47 llibres

Accés lliure

1.8

Grup de sèries

Baptismes

1535-actualitat

Els llibres de baptismes són els llibres de registre del sagrament del baptisme administrat per la Sagristia de la Seu de Barcelona.

303 llibres

Accés lliure a partir dels 100 anys de creació del document

1.8.1
Sèrie

Llibres de Baptismes

1849-1923

Els llibres de baptismes són els llibres de registre del sagrament del baptisme administrat per la Sagristia de la Seu de Barcelona.

98 llibres

Accés lliure

1.8.I
Sèrie

Índexs generals onomàstics de baptismes

1861-1900

Els índex generals onomàstics de baptismes són un instrument de caràcter auxiliar per a la consulta de la sèrie de Llibres de Baptismes. Resumeixen el contingut i faciliten la cerca dels baptismes entre els anys que es van realitzar.

6 llibres

Accés lliure

2.I.3

Sèrie

Actes capitulars

1343-actualitat

Les actes capitulars són la sèrie que recull els acords presos pel Capítol de la Catedral de Barcelona en les seves estatutàries reunions ordinàries i extraordinàries i els anomenats “parlaments”. Al llarg dels anys han tingut diferents denominacions sinònimes: Deliberacions (1343-1662), resolucions (1600-1825) i actes (1821-actualitat).

67 llibres

Accés lliure a partir dels 100 anys de creació del document

2.I.3.2

Sèrie

Llibres de la Civella

1501-1770

Els llibres de la civella són una sèrie de documentació paral·lela a les actes capitulars, realitzada pel mateix Secretari del Capítol. Amb aquesta sèrie de llibres van voler fer una edició de més prestància per la seva mida i la seva cal·ligrafia.

25 llibres

Accés lliure