Serveis

Digitalització i reproducció

Consulteu els preus vigents per a digitalitzacions i drets de reproducció.

Reserva cita prèvia

Per tal d’atendre de la millor manera possible els investigadors, cal demanar cita prèvia omplint el següent formulari o per correu electrònic. Fent-nos saber quina documentació voleu consultar i els vostres temes de recerca, podrem orientar-vos millor en la cerca documental.

Formulari de reserva de cita prèvia

  Us informem que:

  PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb la normativa de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679, li informem que les dades recollides en el present formulari seran tractades per la CATEDRAL DE SANTA ESGLÉSIA BASÍLICA DE BARCELONA, per a la finalitat exposada, així com per a resoldre les seves sol·licituds, portar a terme gestions administratives i d’arxiu i posar-nos en contacte amb vostè. Les dades són necessàries per a complir amb les finalitats indicades; també es poden tractar en base a la seva vinculació a la CATEDRAL DE SANTA ESGLÉSIA BASÍLICA DE BARCELONA, el compliment d'obligacions legals, nostres interessos legítims i, en el seu cas, el seu consentiment. El termini de conservació de les dades serà l'establert en la normativa aplicable, com a mínim. Pot exercir els seus drets de protecció de dades escrivint a dpd@catedralbcn.org. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat a https://catedralbcn.org

  Horari de consulta

  dimarts i dijous
  de les 10 a les 13:30 h

  dimecres
  de les 15:30 a les 18:30 h

  No s’atendrà sense cita prèvia.

  Certificats de baptisme

  Consulteu i sol·liciteu un certificat de baptisme.

  Normativa

  Consulteu la normativa de l’Arxiu Capitular de Barcelona

  Sol·licitud d’imatges

  En cas que desitgeu sol·licitar la digitalització d’algun document, podeu fer aquí la vostra petició. Si desitgeu demanar alguna imatge per una publicació o per usos comercials, també ens podeu fer arribar la vostra comanda per aquesta via.
  Formulari per a la sol·licitud d'imatges


   Condicions de l’autorització en cas de publicació

   Llevat dels casos en què es concedeixi gratuïtat, cal satisfer una quantitat determinada per cada fotografia. Les gestions econòmiques corresponents es tramitaran a través del personal de l’Arxiu Capitular, què contactarà amb el/la sol·licitant.

   La Catedral Basílica de Barcelona es reserva el dret de revisar tot el material gràfic i audiovisual abans d’autoritzar la seva publicació definitiva, amb l’objectiu de comprovar que no són visibles parts sensibles de l’edifici.

   En cas de publicació:
   - cal presentar el projecte de continguts o el text que acompanyarà les imatges autoritzades abans de l’edició.
   - cal lliurar 2 exemplars de l’edició a la SE Catedral Basílica de Barcelona, enviant-los a l’adreça que consta al final del document.

   En cas d'ús públic, en els crèdits corresponents es farà constar la procedència de la següent manera:
   Copyright © Catedral de Barcelona – Drets reservats. Prohibida la reproducció total o parcial. Fotògraf: (el nom del fotògraf se us facilitarà en el moment d’entregar-vos la fotografia)

   En cas d’edicions en què apareguin diversos propietaris, al peu de cada imatge es farà constar:
   Drets reservats © Catedral de Barcelona

   El present document d'autorització no suposa en cap cas la cessió de drets sobre el material del qual s'ha autoritzat la reproducció. A part de la finalitat exposada en aquest document, es prohibeix qualsevol altra utilització de la/es imatge/s obtinguda/es per la present autorització, sense el permís previ i per escrit de la Catedral de Barcelona. Per a qualsevol nou ús o reedició caldrà demanar prèviament i amb antelació suficient la corresponent autorització.

   Resta totalment prohibida la cessió a tercers del material que s'obtingui en raó de la present autorització, així com la reproducció total o parcial de la/es imatge/s obtinguda/es, la seva transformació o realització de cap muntatge que modifiqui la imatge real del material reproduït.
   Queda absolutament prohibida la utilització d’imatges per a d’altres finalitats no explicitades en el full de sol·licitud.

   Mitjançant la signatura d’aquest document, el sol·licitant declara que és cert el que ha consignat en el cos de la sol·licitud, que respecta la Llei de propietat intel·lectual i que es compromet a utilitzar les imatges d’acord amb les finalitats i forma declarades, així com a respectar els drets d’explotació que la Catedral de Barcelona i terceres persones puguin tenir sobre aquestes imatges

   Us informem que:

   PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb la normativa de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679, li informem que les dades recollides en el present formulari seran tractades per la CATEDRAL DE SANTA ESGLÉSIA BASÍLICA DE BARCELONA, per a la finalitat exposada, així com per a resoldre les seves sol·licituds, portar a terme gestions administratives i d’arxiu i posar-nos en contacte amb vostè. Les dades són necessàries per a complir amb les finalitats indicades; també es poden tractar en base a la seva vinculació a la CATEDRAL DE SANTA ESGLÉSIA BASÍLICA DE BARCELONA, el compliment d'obligacions legals, nostres interessos legítims i, en el seu cas, el seu consentiment. El termini de conservació de les dades serà l'establert en la normativa aplicable, com a mínim. Pot exercir els seus drets de protecció de dades escrivint a dpd@catedralbcn.org. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat a https://catedralbcn.org