Certificats de baptisme

A l’Arxiu Capitular es conserven els baptismes realitzats a la Santa Església Catedral Basílica Metropolitana de Barcelona entre els anys 1535 i 1950.

Si desitgeu un certificat de baptisme, podeu comprovar els nostres registres de la manera següent:

  • Per a localitzar baptismes des de l’any 1861 al 1900, s’han de consultar els índex de baptismes disponibles aquí.
  • Per a localitzar baptismes entre els anys 1849-1860 i 1881-1923, s’han de consultar els llibres de baptismes disponibles aquí.

Un cop localitzat el baptisme, podeu sol·licitar el certificat al correu de l’arxiu. Per a la resta de baptismes no digitalitzats, podeu contactar directament: arxiu@catedralbcn.org

Per a baptismes posteriors a 1950, podeu contactar amb domeria: domeria@catedralbcn.org

Cal tenir en compte que per demanar un certificat de baptisme cal aportar unes dades mínimes:

–        Nom i cognoms de la persona batejada

–        Data del baptisme o, en cas de no tenir-la, data de naixement

En cas de que el baptisme tingui menys de 100 anys, caldrà aportar també una prova de filiació.

Certificados de bautismo

En el Archivo Capitular se conservan los bautizos realizados en la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Barcelona entre los años 1535 y 1950.

Si desea un certificado de bautismo, puede comprobar nuestros registros de la siguiente manera:

  • Para localizar bautizos desde el año 1861 hasta el 1900, pueden consultar los índices de bautismo disponibles aquí.
  • Para localizar bautizos entre los años 1849-1860 y 1881-1923, pueden consultar los libros de bautismos disponibles aquí.

Una vez localizado el bautizo, pueden solicitar su certificado en el correo del archivo. Para el resto de bautizos no digitalizados, pueden contactar directamente en el correo: arxiu@catedralbcn.org

Para bautismos posteriores a 1950, pueden contactar con domeria: domeria@catedralbcn.org

Hay que tener en cuenta que para pedir un certificado de bautismo hay que aportar unos datos mínimos:

  • Nombre y apellidos de la persona bautizada
  • Fecha del bautizo o, en caso de no tenerla, fecha de nacimiento

En caso de que el bautizo tenga menos de 100 años, hay que aportar también una prueba de filiación.